SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

No sevis vairs nav bail!

18641794_1408972295808396_23936490_o

Vakarskolu angļu valodas olimpiāde

Šajā mācību gadā 14. februārī, Valentīndienā, mīlestības un pozitīvu emociju pilnā gaisotnē, notika nu jau otrā vakarskolu angļu valodas olimpiāde. Šogad olimpiāde notika Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā, un tajā piedalījās skolēni no dažādām Rīgas vakarskolām. Mūsu skolu pārstāvēja 5 skolēni, kuri ar labām sekmēm aizstāvēja mūsu skolas godu. Galveno balvu un 1. vietu ieguva 12. klases skolniece Amanda Ozoliņa, 3. vietu ieguva 10. klases skolniece Agnese Zakreševska – Zakšauska un 11. klases skolniece Paula Suharuka izcīnīja 4. vietu. Apsveicam olimpiādes uzvarētājas un vēlam veiksmi arī nākamajās olimpiādēs! Paldies par ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem!

Angļu valodas skolotāja Loreta Bierne

IMG_20170503_161558

Dzīvnieku brīvība

Dzivnieku tiesibas

Visticamāk, mēs visi piekrītam, ka dzīvniekiem pienākas viņu vajadzībām atbilstoša dzīve un, ka nevajadzētu viņiem kaitēt un radīt ciešanas bez nopietna iemesla. Jau maziem bērniem tiek mācīts, ka dzīvnieki spēj just, ka viņi uztver pasauli, tiecas pēc vienām lietām un izvairās no citām.

Tie, kuru mājās ir kāds suns vai kaķis, noteikti ir pamanījuši, ka šī būtne ir personība ar savām rakstura īpatnībām, kas viņu atšķir no citiem. Taču vienlaikus neskaitāmi dzīvnieki visā pasaulē tiek audzēti kā “noderīgas lietas”, viņi tiek nošķirti no savām ģimenēm, pakļauti ciešanām un pat nonāvēti apšaubāmu iemeslu dēļ… Ko mēs varam darīt, lai veicinātu labestību un cieņu pret dzīvniekiem?

Otrdien, 9. maijā, plkst. 13.30 Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 28. telpā notiks lekcija, ko vadīs organizācijas “Dzīvnieku brīvība” pārstāvis Sandris Ādminis.

Skatoties foto un video materiālus uzzināsiet aizraujošus atklājumus par dzīvniekiem, viņu uzvedību, spējām un emocijām, kā arī par vegānismu – pasaules skatījumu, kurā dzīvnieki ir mūsu līdzgaitnieki šajā pasaulē, pret kuriem ar patiesu cieņu. Vairāk par to visu – lekcijā! Pēc tās atvēlēsim laiku arī jautājumiem un diskusijai.

Kad dators izslēgts un telefons kluss…

2017.gada 12.aprīlī Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas zālē notika integratīvais sarīkojums „Kad dators izslēgts un telefons kluss…”, kurā piedalījās Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas, Rīgas 1.speciālā internātpamatskolas, SIVA koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas, Rīgas Mūzikas internātvidusskolas, Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas interešu izglītības kolektīvi, kā arī K/C Rītausma  un SAC Kalnciems jauniešu grupas.

Viens no pasākuma mērķiem bija veidot labvēlīgu vidi komunikācijai starp jauniešiem ar dažādām  speciālām vajadzībām un viņu vienaudžiem, tādējādi paplašinot integrācijas jēdziena izpratni un popularizējot iekļaujošās izglītības ideju. Kā uzrunā koncerta dalībniekiem teica sarīkojuma viesis mūziķis Renārs Kaupers, katrs priekšnesums bija īpašs, jo tas nāca no sirds.

Sarīkojuma aicinājums – izslēgsim  savas viedierīces, paskatīsimies viens otram acīs un ieklausīsimies otra teiktajā, pilnībā attaisnojās. Pasākuma dalībnieki ne tika demonstrēja savus priekšnesumus, bet dziedāja  un dzīvoja līdzi visiem koncerta dalībniekiem, sarīkojuma noslēgumā vienojoties kopdziedāšanā ar Renāru Kauperu un koncerta publiku.

Paldies visiem, kas piedalījās, klausījās, organizēja un atbalstīja. Paldies SIVA koledžai un fotogrāfei AgnessB par skaistajām fotogrāfijām! Īpašs paldies par atbalstu Baltijas Bērnu fondam!

Saki NĒ naida runai!

7. aprīlī Rīgas Raiņa 8. vakara/maiņu vidusskolā notika nodarbība “Saki NĒ naida runai!”, kuru vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji sadarbībā ar biedrību “Līdzdalības platforma”. Projektu atbalsta Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Projekta mērķis ir celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējam uz neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, tādējādi
veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.
Apmācībās piedalījās Raiņa vakarskolas 12. klašu jaunieši un vidusskolēni ar dzirdes
traucējumiem. Līdz ar to nodarbība ne tikai papildināja jauniešu izpratni un zināšanas tolerances un cilvēktiesību jautājumos, bet arī deva iespēju sadarboties dzirdīgiem un nedzirdīgiem skolēniem, tādējādi pilnveidojot jauniešu saskarsmes un sadarbības prasmes. Nodarbība notika izmantojot neformālās izglītības metodes, aktīvi iesaistot jauniešus līdzdarboties.