Aktuālā informācija

Rīgas Raiņa vidusskola 2024./2025. mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 1. līdz 12. klasei!

10. klasē uzņemtie skolēni (15.07.2024.):

Svarīgi! Visiem, kuri pārdomā vai izvēlas citu mācību iestādi, skola jāinformē elektroniski – skolas e-pastā – rrainavsk@riga.lv

Dokumentu iesniegšana elektroniski – http://ej.uz/uznemsana-rrv

Dokumentus klātienē pieņemam Krišjāņa Barona ielā 71

Dokumentu pieņemšana jūlijā:

Otrdienās 14.00-17.00

Trešdienās 10.00-13.00

No 14. līdz 23. augustam: 

Katru dienu 10.00 – 17.00

Kancelejas darba laiks – pirmdienās no 10.00 līdz 12.00!

Pamatizglītības posmā piedāvājam iekļaujošu vidi skolēniem ar dažādām mācību vajadzībām, tajā skaitā mācīšanās traucējumiem.  Visiem skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt dažādas humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

Speciālās izglītības programmā aicinām mācīties skolēnus ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot surdotulka atbalstu katrā mācību stundā.

Strādājošiem jauniešiem, skolēniem pēc ilgāka mācību pārtraukuma, sportistiem, jaunajām māmiņām un citiem interesentiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vai tālmācības elementu izmantošana, piedāvājam mācības neklātienes izglītības programmās gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pakāpē.

Skola piedāvā mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Mācības tiks organizētas divās ēkās: Kr. Barona ielā 71 un Avotu ielā 44.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecinājums par iepriekš iegūto izglītību (liecība, sekmju izraksts no profesionālās izglītības iestādes, apliecība par pamatizglītību)
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 67813600

DIREKTORA KAUSS 2024

9. maijā Rīgas Raiņa vidusskolā notika tradicionālais strītbola turnīrs “Direktora kauss.”

1. vietu ieguva komanda “TYPE SHI”,

2. vietu“PUMA”,

3. vietu“SPIDERMAN”,

4. vietu – komanda “Ŗiņķa līnija“,
5. vietu – “10 ballu zemestrīce” un
6. vietu komanda “Īpašie“.

Paldies visiem dalībniekiem, pasākuma organizatoriem, citiem iesaistītajiem un atbalstītājiem!

Informācija par VPD

12. martā Ministru kabinets / Government of Latvia apstiprinājis grozījumus noteikumos, mainot centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību matemātikā un bioloģijā norises datumus, kā arī monitoringa darbu fizikā un ķīmijā norises datumus.
Vidusskolas vispārīgā un optimālā līmeņa matemātikas eksāmens pārcelts uz agrāku laiku – 10. jūniju, savukārt matemātikas augstākā līmeņa eksāmens – uz 10. jūniju (pirmā un otrā daļa) un 11. jūniju (trešā un ceturtā daļa). Tā kā vidējās izglītības centralizētos eksāmenus matemātikā kārto liels skaits skolēnu, operatīvākai eksāmenu vērtēšanas īstenošanai tie no 13. un 14. jūnija pārcelti uz 10. un 11. jūniju. Savukārt 13. jūnijā (rakstu daļa) un 14. jūnijā (praktiskā daļa) notiks augstākā līmeņa bioloģijas eksāmens.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu pārējo skolēnu mācību procesu, visi optimālā līmeņa monitoringa darbi – fizikā, ķīmijā vai bioloģijā (pēc izvēles) par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks vienā dienā – 24. aprīlī, bet skolēni, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ monitoringa darbu šajā dienā kārtot nevarēs, to varēs izdarīt 8. maijā.
1. jūlijā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā tiks uzsākta sertifikātu par pamatizglītību izsniegšana, tādēļ iepriekš noteiktais papildu norises laiks augstākā līmeņa programmēšanas tiešsaistes eksāmenam pārcelts uz 2. jūliju. Savukārt 1. jūlijā noteikts papildu norises laiks augstākā līmeņa eksāmenam ķīmijā tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs to kārtot plānotajā laikā.
Valsts izglītības satura centrs par plānotajām izmaiņām jau informējis izglītības iestādes un pašvaldību izglītības pārvaldes. Grafiks ar visiem valsts pārbaudes darbu norises laikiem un korekcijām tajos publicēts Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē www.visc.gov.lv

Dzejas konkurss 2024

Visi laipni gaidīti 22. dzejas konkursā zīmju valodā, kas šogad veltīts Māras Zālītes daiļradei!

Pasākums notiks 2024. gada 21. martā plkst. 14.00 Rīgas Raiņa vidusskolas zālē.

Lepojamies!

Sveicam 9.b klases skolnieci Rūtu Kaptjugu ar Rīgas domes apbalvojumu “Rīgas skolēns 2023”!

6. februārī svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” sumināja Rīgas pašvaldības skolu labākos skolēnus 2023. gadā. Nominācijā “Par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem” Rīgas domes Pateicības rakstu saņēma mūsu skolas 9.b klases skolniece Rūta Kaptjuga. Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notika pirmo reizi, un ikvienai Rīgas pašvaldības skolai bija iespēja izvirzīt vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu.