Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

No 20.01.2020. izmaiņas stundu sarakstā!

Izmaiņas skatīt šeit:

https://www.rskola.lv/stundu-saraksts/

 

 

ALIAS Ziemassvētkos

Raiņa vidusskolas integratīvā grupa ALIAS arī šogad, tuvojoties Ziemassvētku laikam, ar koncertu iepriecināja Rīgas sociālā aprūpes centra “Mežciems” iemītniekus un darbiniekus, kā arī Anglikāņu baznīcas seniorus. Ar uzstāšanos viesojāmies arī Rīgas Avotu pamatskolā. Paldies visiem iesaistītajiem par piedalīšanos priekšnesumos, dāvaniņu sagādāšanā senioriem un priekšnesumu sagatavošanu! Priecīgus Ziemassvētkus!

Video no koncerta Anglikāņu baznīcā skatīt šeit:

https://youtu.be/1max7V82F94

https://youtu.be/oCKh9w2_Z0c 

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē

2019. gada 11.decembrī Erasmus+ programmas (2014-2020) rezultātu izplatīšanas konferences „Erasmus+ kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros notika projektu konkursa “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, (EAZVA) uzvarētāju apbalvošana. Konkurss “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, tiek rīkots, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus. Eiropas Atzinības zīmei valodu apguvē var pieteikt projektus, kuri atbilst kādai no divām Eiropas Komisijas noteiktajām tematiskajām prioritātēm. Viena no tām ir labāku un iekļaujošāku skolu attīstīšana un atbalsts skolotājiem un skolu vadībai, lai pieņemtu dažādību, un otra prioritāte – likvidējot valodu šķēršļus, radīt dinamiskāku dzīvi pierobežas reģionos.

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir starptautiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas savu darbību uzsāka 1998. gadā un pašlaik darbojas visās Eiropas Savienības (ES) valstīs, Norvēģijā un Islandē. Kopš 2002. gada projektā piedalās arī Latvija. VIAA atzinības zīme tika piešķirta jau desmito reizi. Šī iniciatīva ieņem nozīmīgu vietu ES valodu mācīšanas un apguves aktivitātēs. 2019.gada konkursā Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē ieguva Rīgas Raiņa vidusskola par projektu “Zīmju valoda kā sociālās iekļaušanas instruments”. Projekta mērķis ir pilnveidot izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības atzīšanu un pieņemšanu, veicinot iecietību un kliedējot sabiedrībā valdošos stereotipus.

Rīgas Raiņa vidusskola kopš 2018.gada septembra ir vienīgā vispārizglītojošā izglītības iestāde Latvijā, kurā vidusskolēniem kā izvēles priekšmetu iespējams apgūt latviešu zīmju valodu. Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, izstrādāts mācību priekšmeta standarts /saskaņots VISC 01.06.2018., Nr.1-10/647/ un programma. Paredzēts, ka vidusskolēni trīs mācību gados apgūst zīmju valodu, nedzirdīgo kultūru un dažādas komunikācijas formas, attīstot izglītojamo zīmju valodas pratību, komunikācijas, saskarsmes un sadarbības prasmes. Projekta rezultātā tiks pilnveidota izpratne par atšķirīgo, paplašināta integrācijas jēdziena izpratne un popularizēta iekļaujošās izglītības ideja. Kā papildus ieguvumu projekta autori min apzinātu karjeras izvēli, tādējādi mazinot esošo surdotulku deficītu. Tomēr kā galveno ieguvumu projekta autori norāda, ka nākotnē projektā iesaistītie jaunieši veicinās komunikāciju un uzlabos informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, būs darba devēji, kas piedāvās darba vietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, toleranti vecāki, kas atbalstīs savu bērnu izglītošanos un komunikāciju ar “citādajiem” vienaudžiem visplašākajā nozīmē.

 

                                    

Foto: Publicitātes foto

Skolēnu pašpārvalde sveic Latviju svētkos!

Ieraksts no Skolēnu pašpārvaldes Instagram profila –  “Mūsu senči mums deva brīvību, mieru un iespēju dzīvot savā valstī – Latvijā. Mēs esam tie, kam tā ir javeido tālāk. Mums. Nav jākaro, nav jābrauc trimdā, netiekam izsūtīti, netiekam cenzēti. Dzīvojam maģiskā, skaistā laikā. Turot lāpas gaisā, pasmaidām kamerai, klusībā pateicoties visiem cīnītājiem, kuru dēļ esam spējīgi neatkarīgu Latviju saukt par mūsu tēvu zemi. Par Latvijas 101!”

 

Foto: Skolēnu pašpārvalde.

DAUDZ LAIMES MŪSU VALSTS DZIMŠANAS DIENĀ!

14. novembrī skolā notika svinīgais sarīkojums, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Pasākumā ar dzejas priekšnesumiem piedalījās visu klašu skolēni. Dalībniekus sveica skolas direktors Juris Šmits, skolas vokālais ansamblis un melodeklamācijas grupa. Aizkustinošu priekšnesumu sniedza pasākuma īpašais viesis – aktrise Zane Dombrovska.  Paldies visiem, kas piedalījās! DAUDZ LAIMES, LATVIJA!