Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

norplus

NORDPLUS ADULT programmas ietvaros Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā tiek realizēts projekts „Motivēts, radošs un moderns skolotājs – pamats veiksmīgam pieaugušo izglītības procesam”.

Projekta ietvaros izglītības iestāžu pedagogiem ir iespēja:

  • doties uz sadarbības partneru institūcijām, lai iepazītos kā pieaugušo apmācības process tiek realizēts partneru sadarbības institūcijās;
  • apgūtu jaunas mācīšanas metodes, kuras plaši tiek pielietotas partneru institūcijās;
  • praktizēties un pilnveidot savas pedagoģiskās iemaņas partneru izglītības iestādē.

The NORDPLUS ADULT Project Motivated, Creative, and Modern Teacher – the Base of Successful Adult Learning Process is Project based on deliberative, instructional adult educators’ mobilities.

In the frameworks of project participants will be educated in topics related to adult education to make every participator more motivated, creative and modern to improve process of adult education and adultstudents’ benefits. It will be reached by intensive course provided by each project partner who is experienced professional in adult education. Every course consists of th eory, assignments, discussions, observations of lessons and educational work, practising in every partner’s institution.

 

 

Projekta partneri/Project Partners

 

Equality Centre (http://jafn.is)

Rønningen Folk High School (http://www.ronningen.fhs.no)

Arctic Vocational Foundation (Utbildning Nord) (http://www.utbnord.se)

Lithuanian Adult Education  Centers Leaders Association (http://lsmcva.lt)

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola (www.rskola.lv)