Dažādi dokumenti

Informācija par personas datu apstrādi pieejama tīmekļa vietnē:

https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumi 2017.gadam (PDF)

Mācību grāmatas (PDF)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (PDF)

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (PDF)

Trauksmescelejs.lv

 

gramatas