Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Dažādi dokumenti

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumi 2017.gadam (PDF)

Mācību grāmatas (PDF)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (PDF)

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (PDF)

gramatas