Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē

2019. gada 11.decembrī Erasmus+ programmas (2014-2020) rezultātu izplatīšanas konferences „Erasmus+ kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros notika projektu konkursa “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, (EAZVA) uzvarētāju apbalvošana. Konkurss “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, tiek rīkots, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus. Eiropas Atzinības zīmei valodu apguvē var pieteikt projektus, kuri atbilst kādai no divām Eiropas Komisijas noteiktajām tematiskajām prioritātēm. Viena no tām ir labāku un iekļaujošāku skolu attīstīšana un atbalsts skolotājiem un skolu vadībai, lai pieņemtu dažādību, un otra prioritāte – likvidējot valodu šķēršļus, radīt dinamiskāku dzīvi pierobežas reģionos.

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir starptautiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas savu darbību uzsāka 1998. gadā un pašlaik darbojas visās Eiropas Savienības (ES) valstīs, Norvēģijā un Islandē. Kopš 2002. gada projektā piedalās arī Latvija. VIAA atzinības zīme tika piešķirta jau desmito reizi. Šī iniciatīva ieņem nozīmīgu vietu ES valodu mācīšanas un apguves aktivitātēs. 2019.gada konkursā Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē ieguva Rīgas Raiņa vidusskola par projektu “Zīmju valoda kā sociālās iekļaušanas instruments”. Projekta mērķis ir pilnveidot izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības atzīšanu un pieņemšanu, veicinot iecietību un kliedējot sabiedrībā valdošos stereotipus.

Rīgas Raiņa vidusskola kopš 2018.gada septembra ir vienīgā vispārizglītojošā izglītības iestāde Latvijā, kurā vidusskolēniem kā izvēles priekšmetu iespējams apgūt latviešu zīmju valodu. Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, izstrādāts mācību priekšmeta standarts /saskaņots VISC 01.06.2018., Nr.1-10/647/ un programma. Paredzēts, ka vidusskolēni trīs mācību gados apgūst zīmju valodu, nedzirdīgo kultūru un dažādas komunikācijas formas, attīstot izglītojamo zīmju valodas pratību, komunikācijas, saskarsmes un sadarbības prasmes. Projekta rezultātā tiks pilnveidota izpratne par atšķirīgo, paplašināta integrācijas jēdziena izpratne un popularizēta iekļaujošās izglītības ideja. Kā papildus ieguvumu projekta autori min apzinātu karjeras izvēli, tādējādi mazinot esošo surdotulku deficītu. Tomēr kā galveno ieguvumu projekta autori norāda, ka nākotnē projektā iesaistītie jaunieši veicinās komunikāciju un uzlabos informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, būs darba devēji, kas piedāvās darba vietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, toleranti vecāki, kas atbalstīs savu bērnu izglītošanos un komunikāciju ar “citādajiem” vienaudžiem visplašākajā nozīmē.

 

                                    

Foto: Publicitātes foto

Comments are closed.