Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

„Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”

esf_es_sauklis_120

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sadarbības partneru (Valsts izglītības satura centrs, Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs, Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija, Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa, Tukuma novada sociālais dienests) iestādēs tiek realizēts projekts Nr.2011/0049/1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/144 „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda LVL 99354,00.


Projekta mērķis: nodrošināt Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sadarbības partneru izglītības iestādēs mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības piedāvājumu bērniem un jauniešiem obligātā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta mērķa grupa: bērni un jaunieši no sekojošām sociālās atstumtības riska grupām: ar funkcionālajiem (dzirdes) traucējumiem, ar speciālām vajadzībām (t.sk. mācīšanās traucējumiem), no nabadzīgām ģimenēm, jaunieši, kuru vecāki strādā ārzemēs, kas neturpina mācības pēc pamatizglītības iegūšanas.

Projekta galvenās aktivitātes:

1.Sociālās atstumtības riska mazināšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu īstenošana un inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanas veicināšana.

2.Atbalsta personāla nodrošināšana.

3.Darba un sadzīves prasmju veicināšana.

Projekta prezentācija (klikšķināma saite)