„Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”

esf_es_sauklis_120

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sadarbības partneru (Valsts izglītības satura centrs, Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs, Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija, Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa, Tukuma novada sociālais dienests) iestādēs tiek realizēts projekts Nr.2011/0049/1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/144 „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda LVL 99354,00.


Projekta mērķis: nodrošināt Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sadarbības partneru izglītības iestādēs mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības piedāvājumu bērniem un jauniešiem obligātā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta mērķa grupa: bērni un jaunieši no sekojošām sociālās atstumtības riska grupām: ar funkcionālajiem (dzirdes) traucējumiem, ar speciālām vajadzībām (t.sk. mācīšanās traucējumiem), no nabadzīgām ģimenēm, jaunieši, kuru vecāki strādā ārzemēs, kas neturpina mācības pēc pamatizglītības iegūšanas.

Projekta galvenās aktivitātes:

1.Sociālās atstumtības riska mazināšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu īstenošana un inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanas veicināšana.

2.Atbalsta personāla nodrošināšana.

3.Darba un sadzīves prasmju veicināšana.

Projekta prezentācija (klikšķināma saite)