Mēs visi smaidam vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs.

Projekta nosaukums We all smile in the same language – Intercultural Dialogue for an Avtive Citizenship Education

Mēs visi smaidam vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs.

Projekta nosaukuma saīsinājums ETHIC
Plānotais finansējuma avots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius finansējums
Par projektu atbildīgā persona Vivita Ponciusa
Projekta realizācijas periods 1.08.2013. – 31.07.2015
Projekta partneri Colegiul National Mihai Viteazul (Rumānija), Zasadnica Szkola Zawodowa Stowarzyszenia „Edukacja-Mlodziz” (Slovēnija), Bati Anadolu Cimento Ortaokulu (Turcija), Privatna varazdinska gimnazija (Horvātija), Instituto tecnico economico „Aldo Capitini – Vittorio Emanuele II” (Itālija), Goldberg-Gymnasium (Vācija), Acropolis Lyceum (Kipra).
Esošās problēmas apraksts Mūsdienu sabiedrība ir multikulturāla un multietniska – skolēni bieži vien nav gatavi šai sociālajai situācijai. Šāda situācija bieži vien ir par pamatu konfliktiem un savstarpējās komunikācijas barjerām.
Projekta mērķi Veicināt starpkultūru sapratni izmantojot dažādus paņēmienus un instrumentus – metodoloģiju, materiālus, skolu pieredzi.
Projektā plānotās aktivitātes Projekta ietvaros plānots realizēt divdesmit četras mobilitātes (17 – skolotāju un 7 skolēnu). Projekta ietvaros katra institūcija izveido prezentācijas par savu pārstāvēto institūciju, veido darba komandu, veido kontaktu sarakstu, izveido tiešsaistes komunikācijas platformu (vai izmanto jau esošu sociālo tīklu savstarpējai komunikācijai), pētījumi par cilvēku dažādību, tikšanās ar politikas veidotājiem, videokonferences, apsveikumu gatavošanas, regulāri ziņojumi par projekta gaitu, starpkultūru konfliktu analīze, intervijas ar projekta dalībniekiem, e-grāmatas izveide, teātra iestudējumi, foto izstādes saistītas ar projekta tēmu un citas aktivitātes.
Paredzamie rezultāti Skolēniem un skolotājiem padziļinātas zināšanas par starpkultūru komunikāciju. Skolotājiem – pieredzes apmaiņas rezultātā paaugstināta profesionālā pilnveide – jaunu iemaņu, metodoloģijas apguve. Jauni starptautiskie kontakti turpmākiem sadarbības projektiem. Skolēniem un skolotājiem padziļināta izpratne par Eiropas Savienības politiku, pilnveidotas IT prasmes, aktiermākslas iemaņas. Uzlabotas komunikācijas prasmes un sapratne par politikas veidošanu. Kritiskās domāšanas attīstība.