Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

Mēs visi smaidam vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs.

Projekta nosaukums We all smile in the same language – Intercultural Dialogue for an Avtive Citizenship Education

Mēs visi smaidam vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs.

Projekta nosaukuma saīsinājums ETHIC
Plānotais finansējuma avots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius finansējums
Par projektu atbildīgā persona Vivita Ponciusa
Projekta realizācijas periods 1.08.2013. – 31.07.2015
Projekta partneri Colegiul National Mihai Viteazul (Rumānija), Zasadnica Szkola Zawodowa Stowarzyszenia „Edukacja-Mlodziz” (Slovēnija), Bati Anadolu Cimento Ortaokulu (Turcija), Privatna varazdinska gimnazija (Horvātija), Instituto tecnico economico „Aldo Capitini – Vittorio Emanuele II” (Itālija), Goldberg-Gymnasium (Vācija), Acropolis Lyceum (Kipra).
Esošās problēmas apraksts Mūsdienu sabiedrība ir multikulturāla un multietniska – skolēni bieži vien nav gatavi šai sociālajai situācijai. Šāda situācija bieži vien ir par pamatu konfliktiem un savstarpējās komunikācijas barjerām.
Projekta mērķi Veicināt starpkultūru sapratni izmantojot dažādus paņēmienus un instrumentus – metodoloģiju, materiālus, skolu pieredzi.
Projektā plānotās aktivitātes Projekta ietvaros plānots realizēt divdesmit četras mobilitātes (17 – skolotāju un 7 skolēnu). Projekta ietvaros katra institūcija izveido prezentācijas par savu pārstāvēto institūciju, veido darba komandu, veido kontaktu sarakstu, izveido tiešsaistes komunikācijas platformu (vai izmanto jau esošu sociālo tīklu savstarpējai komunikācijai), pētījumi par cilvēku dažādību, tikšanās ar politikas veidotājiem, videokonferences, apsveikumu gatavošanas, regulāri ziņojumi par projekta gaitu, starpkultūru konfliktu analīze, intervijas ar projekta dalībniekiem, e-grāmatas izveide, teātra iestudējumi, foto izstādes saistītas ar projekta tēmu un citas aktivitātes.
Paredzamie rezultāti Skolēniem un skolotājiem padziļinātas zināšanas par starpkultūru komunikāciju. Skolotājiem – pieredzes apmaiņas rezultātā paaugstināta profesionālā pilnveide – jaunu iemaņu, metodoloģijas apguve. Jauni starptautiskie kontakti turpmākiem sadarbības projektiem. Skolēniem un skolotājiem padziļināta izpratne par Eiropas Savienības politiku, pilnveidotas IT prasmes, aktiermākslas iemaņas. Uzlabotas komunikācijas prasmes un sapratne par politikas veidošanu. Kritiskās domāšanas attīstība.