Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Raiņa vidusskolas 10. – 12. klasē 2024./2025. mācību gadā (PDF)

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Raiņa vidusskolā 2023./2024. mācību gadā (PDF)

RRV iekšējās kārtības noteikumi (PDF)

RRV 1.-2. klašu pagarinātās dienas grupas darba kārtība (PDF)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (PDF)

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (PDF)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (PDF)