Sveiciens Latvijas svētkos!

Attēls: interneta resursi (topraksti.lv)

Ievērosim piesardzību!

 

Starptautiskā zīmju valodu diena

Starptautiskajā zīmju valodu dienā Rīgas Raiņa vidusskolas 10. klašu dzirdīgie un nedzirdīgie skolēni kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentēm meklē risinājumus kopīgai saziņai.

 

1. septembrī tiekamies!

Pl. 11:00

10. klase 32. kab. skolotāja Monta Zaļkalne

11. klase 27. kab. skolotāja Ilārija Karavaičika

12. klase 12. kab. skolotāja Mārīte Mežsarga

Pl. 13:00

8.-9. klase 24. kab. skolotāja Ieva Jansone-Pīlāce

9. klase 28. kab. skolotāja Gunta Krasta

Pl. 18:00

10. klase 33. kab. skolotāja Monta Zaļkalne

11. klase 21. kab. skolotāja Ilārija Karavaičika

12. klase 13. kab. skolotāja Mārīte Mežsarga

10.n-12.n klasēm pirmā sesija no 21.09.2020.

 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

Stundu laiki 2020. septembrī 10.-12. klasei (rīta maiņa) no pl.8.30-12.55

 

Stundu laiki 2020. septembrī 8.-9. klasei no pl. 13.00-16.40

 

Stundu laiki 2020. septembrī 10.-12. klasei (vakara maiņa)no pl. 16.45-21.10

 

 

Konsultācijas notiek pēc ar rīkojumu apstiprināta konsultāciju grafika. Skolēnam pirms konsultācijas apmeklējuma izmantojot e-klases pastu jāpiesaka skolotajam konsultācijas apmeklējums, lai varētu ievērot nepieciešamos drošības pasākumus.

 

 

 

Aicinām mācīties mūsu skolā!

Rīgas Raiņa vidusskola 2020./2021.mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 7. līdz 12. klasei!

Gaidām visus – gan strādājošus ģimenes cilvēkus, gan izglītojamos ar dzirdes un dažādiem mācīšanās traucējumiem.

11. un 12. klasē īpaši aicinām tos skolēnus, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības, lai mācību plānus varētu saskaņot vēl pēc līdz 2022. gada 31. jūlijam spēkā esošajām izglītības programmām.

Skolēniem, kuri uzsāks mācības 10. klasē piedāvājam apgūt humanitāras ievirzes programmas, kurās iespējams izvēlēties  valodu, sabiedrisko zinātņu vai kultūras  nozares mācību priekšmetu  padziļinātu apguvi.

Visiem skolēniem pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, skolas atbalsta personāla – psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, logopēda un pedagogu palīgu atbalsts. Piedāvājam daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai attālināti, izmantojot tālmācības elementus.

Mūsu skola ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā vidusskolas posmā var apgūt latviešu zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, kas paver iespējas nākotnē strādāt Latvijā un pasaulē tik ļoti pieprasītajā surdotulka profesijā.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kurās tiek lietota gan runātā, gan zīmju valoda, kā arī piedalīties ERASMUS+ un citos projektos, kuros iespējams gūt starptautisku pieredzi.

 

Lai iestātos skolā nepieciešami sekojoši dokumenti:

Pamatizglītības posmā:

Apzīmogota un parakstīta /arī elektroniski/  liecība no pēdējās izglītības iestādes.

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Vidējās izglītības posmā:

Apliecība par pamatizglītību.

Apzīmogota un parakstīta /arī elektroniski/  liecība vai atzīmju izraksts no pēdējās izglītības iestādes.

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Nepilngadīgajiem skolēniem jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem!

 

Dokumentu pieņemšana: Kr. Barona ielā 71, Rīgā, ieeja no pagalma

Informācija e-pastā rrainavsk@riga.lv vai telefoniski 67813600

Dokumentu pieņemšana: Darba dienās no 10.00 – 20.00

Lūdzam ievērot visus noteiktos drošības un distancēšanās ierobežojumus, saistībā ar COVID-19!