Aktuālā informācija!

DARBA KĀRTĪBA no 23. marta līdz 12. maijam

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms mācību stundas sākuma, atbilstoši stundu sarakstam e-klasē publicē mācību stundas tēmu, apgūstamo mācību saturu un mājas darbu ar norādītu izpildes termiņu un vērtēšanas kritērijiem.
 • Iesūtītos skolēnu darbus novērtēt ne vēlāk kā līdz nākošajai mācību stundai, atbilstoši darbam pievienotajiem vērtēšanas kritērijiem, vērtējumus atspoguļojot e-klasē. Ja nepieciešams, sniegt skolēniem atgriezenisko saiti komentāru, labojumu, paskaidrojumu vai citā veidā. Ja izglītojamais līdz norādītajam datumam darbu nav iesūtījis, attiecīgajā mācību stundā tiek fiksēta neierašanās /n/.
 • Nepieciešamības gadījumā skolēniem paredzētos darbus nosūtīt elektroniski klašu audzinātājiem vai atbalsta personāla speciālistiem.
 • Šajā laikā netiek plānoti obligātie darbi, ieskaites kontroldarbi un citi klātienē veicamie pārbaudes darbi ar novērtējumu no 1 līdz 10 ballēm.
 • Par mācību parādu kārtošanu vai individuālajām konsultācijām izglītojamie sazinās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā vai ar klases audzinātāja starpniecību.

Izglītojamie:

 • Atbilstoši stundu sarakstam, seko ierakstiem e-klasē, patstāvīgi apgūst plānoto mācību un līdz norādītajam datumam iesūta patstāvīgos darbus un mājas darbus tādā veidā, kā norādījis skolotājs. Ja izglītojamais līdz norādītajam datumam darbu nav iesūtījis, attiecīgajā mācību stundā tiek fiksēta neierašanās /n/.
 • Neskaidrību gadījumos, izglītojamais sazinās ar mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā vai ar klases audzinātāja starpniecību.
 • Par mācību parādu kārtošanu vai individuālajām konsultācijām izglītojamie sazinās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā vai ar klases audzinātāja starpniecību.
 • Par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem izglītojamais informē klases audzinātāju un/vai attiecīgo atbalsta personāla speciālistu.

Klašu audzinātāji:

 • Koordinē savas audzināmās klases izglītojamo saziņu ar mācību priekšmeta skolotājiem un atbalsta personāla speciālistiem.
 • Nodrošina izglītojamo alternatīvo komunikāciju ar mācību priekšmetu skolotājiem, ja ar e-klases starpniecību tā nav iespējama vai ir neefektīva.
 • Seko līdzi savas audzināmās klases mācīšanas un mācīšanās procesam, nepieciešamības gadījumā piesaistot likumīgos izglītojamā pārstāvjus, atbalsta personālu vai skolas administrāciju.

Atbalsta personāla speciālisti (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagogu palīgi, surdotulki):

 • Kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamiem.
 • Attālināti sniedz nepieciešamo individuālu atbalstu izglītojamiem, kuriem tiek realizēti individuālie mācību plāni vai piemēroti atbalsta pasākumi (Skype konsultācijas, komunikācija, izmantojot sociālos tīklus utt.).

Interešu izglītības skolotāji:

 • Iespēju robežās realizē attālinātu mācību procesu, piedāvājot skolēniem mācību materiālus (nošu materiālu, fonogrammas, video un audio ierakstus u.c.), kā arī attālināti apgūstot mācību saturu skatuves kultūrā, mūzikas klausīšanos, internetā pieejamo koncertu un teātra izrāžu noskatīšanos utt.

DARBA KĀRTĪBA no 16. līdz 20. martam

12.klašu izglītojamie:

 • Valsts pārbaudes darbi svešvalodās pārcelti uz maiju

 • Visas plānotās konsultācijas atceltas

 • Mācības attālināti sāksies tāpat kā 7.-11. klašu skolēniem – no 23. marta, lai skolotāji varētu pārdomāti sagatavot nepieciešamos mācību materiālus.

Klašu audzinātāji:

 • Apzina un informē savas audzināmās klases izglītojamos par attālinātas mācīšanās norisi un organizāciju

 • Aktualizē savas audzināmās klases izglītojamo pieeju e-klasei, nepieciešamības gadījumā atjauno e-klases paroles

 • Apzina un sistematizē alternatīvās komunikācijas iespējas ar savas audzināmās klases izglītojamiem (personīgā e-pasta adreses, iespēju kontaktēties WhatsApp grupās vai individuāli, Facebook un citādi)

 • Apkopoto informāciju  izdrukā un papīra formātā iekļauj klases dokumentu mapē kancelejā

 7.-12.klašu izglītojamie:

 • Sazinās ar saviem klašu audzinātājiem un informē par attālinātās mācīšanās un alternatīvās komunikācijas iespējām

Klase

Audzinātājs

e-pasta adrese alternatīvai komunikācijai

7. -8.

Laura Zeltiņa

la.zeltina@gmail.com

9.a

Ieva Jansone Pīlāce

dzonsone@gmail.com

9.b

Monta Zaļkalne

monta.zalkalne@gmail.com

10.ab

Ilārija Karavaičika

vesons@inbox.lv

11.a

Mārīte Mežsarga

sparite22@inbox.lv

12.abc

Gunta Krasta

kgunta@tvnet.lv

10.-12.n

Ivars Kalniņš

Ivars.kalnins@lns.lv

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Izvērtē mācību plānus un, ja nepieciešams, veic tajos izmaiņas, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti

 • Aktualizē esošos un sagatavo jaunus mācību materiālus, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti

 • Izstrādā un aktualizē atbilstošus vērtēšanas kritērijus

Atbalsta personāla speciālisti (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagogu palīgi, surdotulki):

 • Kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem apzina nepieciešamo atbalstu un tā realizācijas iespējas izglītojamiem

 • Sazinās ar izglītojamiem, kuriem tiek realizēti individuālie mācību plāni vai piemēroti atbalsta pasākumi, vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai vienotos par sadarbības iespējām un nepieciešamo atbalstu attālināta mācību procesa realizācijas laikā

Interešu izglītības skolotāji:

 • Izvērtē un aktualizē mācību saturu un pieejamos mācību materiālus, iespēju robežās tos pielāgojot mācībām attālināti

 • Izvērtē iespējas realizēt attālinātu mācību procesu, piedāvājot skolēniem mācību materiālus (nošu materiālu, fonogrammas, video un audio ierakstus u.c.), kā arī attālināti apgūstot mācību saturu skatuves kultūrā, mūzikas klausīšanos, internetā pieejamo koncertu un  teātra izrāžu noskatīšanos utt.

Lūgums VISIEM sekot aktuālās informācijas izmaiņām skolas mājas lapā rskola.lv vai sistēmā  e-klase.

Jautājumi: e-pasts: rrainavsk@riga.lv, telefons: 67813600  un klašu audzinātāji.

Projekta PUMPURS konsultācijas atceltas!

Aicinām skolēnus palikt mājās, uzturēt saziņu ar klašu audzinātājiem, sekot informācijai e-klasē un mācīties attālināti.

Informācija sekos!

Lepojamies!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas 2012. gada absolventi Aneti Lukstiņu – Pīmani, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītāju, ārsta palīdzi. Anetei diendienā no rīta līdz vakaram jāsatiekas ar cilvēkiem, kuriem novērojami Covid-19 simptomi. Viens no Anetes darba pienākumiem ir ņemt paraugus analīzēm, pēc tam jābrauc ierastajos izsaukumos, jo infarktus un insultus neviens nav atcēlis. Paldies Anetei par pašaizliedzīgu darbu, novēlam izturību un spēku!
PALIEKAM MĀJĀS, lai mediķiem mazāk darba!

 

18. Nedzirdīgo Dzejas konkurss “Mana tautasdziesma”

Aicinām visus interesentus uz 18. nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursu, kura tēma šogad ir “MANA TAUTASDZIESMA”. Konkurss notiks 2020.gada 13. februārī plkst. 14:00 Rīgas Raiņa vidusskolā.

Pasākuma mērķis ir pilnveidot  izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu  nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības atzīšanu un pieņemšanu, informējot sabiedrību, veicinot iecietību  un kliedējot valdošos stereotipus.

Pasākuma dalībnieki ir skolēni ar dzirdes traucējumiem, kā arī skolēni, kuri apgūst zīmju valodu.

Pieteikšanās: Informāciju par konkursa dalībniekiem un pavadošajiem pedagogiem lūgums iesniegt līdz 2020.gada 10.februārim elektroniski rrainavsk@riga.lv

Projekta vadītāja: Rīgas Raiņa vidusskolas direktora vietniece Aija Kārkliņa, karklinaaija@inbox.lv, tel.29466502

Aicinām uz skolas teātra izrādi!

Integratīvā nometne “Rūķīši 2020”

No 21. līdz 23.janvārim Sējas pagasta viesu namā “Rūķīši” notika Rīgas Raiņa vidusskolas integratīvā nometne interešu izglītības programmu dalībniekiem. Šogad nometnes galvenais uzdevums bija gatavošanās konkursiem un skatēm, gaidot XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus.

Dienas aizritēja radošā un darbīgā atmosfērā, mūzikas un melodeklamācijas nodarbībām mijoties gan ar sportiskām aktivitātēm, gan atpūtu. Nometnes noslēgumā notika improvizēts koncerts, kurā jaunieši demonstrēja apgūtos priekšnesumus.

Paldies viesu nama komandai par sirsnīgo un laipno uzņemšanu un gardajiem ēdieniem. Paldies visiem pedagogiem, kuri iesaistījās nometnes darbā!
Īpašs paldies Baltijas Bērnu fondam par finansiālo atbalstu!