PuMPuRS

Aktualitātes 2017./2018.mācību gada 2.semestrī

Projekta aktivitātēs 2017./2018.mācību gada 2.semestrī mūsu skolā iesaistījušies 43 jaunieši, kuriem projekta ietvaros ir iespēja saņemt gan individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, gan konsultatīvo atbalstu mācību stundās. Vispieprasītākās ir papildus konsultācijas matemātikā, bet skolēni saņem atbalstu arī latviešu valodā un svešvalodās, ķīmijā, fizikā, dabaszinībās un ekonomikā. Pieejams arī logopēda un skolotāja palīga atbalsts.  Atsevišķos gadījumos iespējams saņemt arī kompensāciju  par sabiedriskā transporta biļetēm starppilsētu un starpnovadu maršrutos, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem u.c.

Projektā iesaistījušies sekojoši skolotāji:

Pedagogs

Pieejamais atbalsts
LELDE AKMENE Skolotāja palīgs, speciālais pedagogs
LORETA BIERNE Angļu valoda
GUNDEGA BIGESTĀNE Matemātika
DACE BIRNIKA Fizika
BIRUTA DIMZA Matemātika
EDĪTE KĀPOSTIŅA Latviešu valoda
GUNTA KRASTA Dabaszinības, ķīmija
GUNTA MIKULĀNE Vācu valoda
MĀRIS MIKULĀNS Ekonomika
ELITA RUPMEJA Matemātika
AGNESE VUCINA Logopēds

Ja esi vecumā no 15 līdz 25 gadiem un vēlies saņemt atbalstu projektā PuMPurS, droši uzrunā projektā iesaistītos pedagogus vai vērsies pie savas klases audzinātāja vai projekta koordinatores, skolas direktora vietnieces Aijas Kārkliņas.

Vairāk informācijas arī projekta mājas lapā: www.pumpurs.lv

 

 

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.